PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama

1. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, i 85/15.) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13. i 85/15.). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

2.  Pravo na pristup informacijama uređeno je:
Opći propisi

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15)
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)
 • Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12)
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07)
 • Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13)  
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12)
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 83/14)
 • Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14)
 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 83/14)

 

Propisi EU

 • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora
 • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije

 

3.   Službenik za informiranje
Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba  javnost informira putem službene web stranice, dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem  zahtjeva  službeniku za informiranje Ustanove Zoološki vrt grada Zagreba  na sljedeće moguće načine:

 • Putem faksa na broj: +385 (1)2302 199;
 • Elektroničkom poštom službeniku  za informiranje: tomislav@zoo.hr
 • Poštom na adresu: Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba, Maksimirski perivoj bb, Zagreb na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;

 

4.   Rad upravnog vijeća

Sjednica UV 1-2017

Sjednica UV 2-2017

Sjednica UV 3-2017

Sjednica UV 4-2017

Sjednica UV 5-2017

Sjednica UV 6-2017

Sjednica UV 7-2017

Sjednica UV 8-2017

Sjednica UV 9-2017

Sjednica UV 10-2017

SJEDNICA UV 1-2018

SJEDNICA UV 2-2018

SJEDNICA UV 3-2018

SJEDNICA UV 4-2018

SJEDNICA UV 5-2018

SJEDNICA UV 6-2018

SJEDNICA UV 7-2018

Ovdje preuzmite:
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 

Zakoni i ostali propisi koji se odnose na  područja rada Ustanove Zoološki vrt grada Zagreba:

Zakon o ustanovama
Zakon o radu
Zakon o javnoj nabavi
Zakon o obveznim odnosima
Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o zaštiti okoliša
Zakon o održivom  gospodarenju otpadom
Zakon o zaštiti na radu
Zakon o zaštiti od požara
Zakon o zaštiti prirode
Zakon o zaštiti životinja
Zakon o veterinarstvu
Zakon o zaštiti zraka
Zakon o volonterstvu
Zakon o prostornom uređenju
Zakon o gradnji
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama
Zakon o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja
Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br.396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla
Zakon o hrani
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
Pravilnik EAZA-e
Pravilnik o uvjetima za osnivanje i rad zooloških vrtova
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest
Pravilnik o uvjetima držanja, načinu obilježavanja i evidenciji zaštićenih životinja u zatočeništvu
Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama
Pravilnik o hidrantskoj mreži za zaštitu od požara
Pravilnik o gospodarenju otpadom
Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom
Pravilnik o kakvoći stočne hrane
Pravilnik o hrani za životinje za posebne hranidbene namjene
Pravilnik o registraciji i odobravanju objekata u kojima posluju subjekti u poslovanju s hranom za životinje
Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži
Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom
Pravilnik o katalogu otpada
Pravilnik o vatrogasnim aparatima
Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu
Pravilnik o izradi procjene rizika
Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme
Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša
Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada
Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava
Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu trudne radnice, radnice koja je nedavno rodila i radnice koja doji
Pravilnik o sigurnosnim znakovima
Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu
Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada
Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita
Pravilnik o evidenciji, ispravama, izvještajima i knjizi nadzora iz područja zaštite na radu
Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme
Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom
Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije
Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu
Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom
Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta
Statut Ustanove Zoološki vrt grada Zagreba

INFORMACIJE

Zagreb

Radno vrijeme

Vrt: od 9:00 do 16:00 sati
Blagajna: od 9:00 do 15:00 sati

Cijena ulaznica

Kako do nas?

Maksimirski perivoj bb, Zagreb

Pravila ponašanja

Karta ZOO-a

KALENDAR DOGAĐANJA